Dārza iela 5 (2.stāvā), Alūksne apkartpasaulei@inbox.lv mob.: +371 26384535, tālr.: +371 64321137

Kontakti

Kontakti / prvātuma politika

Kontakti:
Ceļojumu aģentūra “Apkārt pasaulei”
Dārza iela 5 (2.stāvā),   Alūksne
mob.: +371 26384535, tālr.: +371 64321137
e-mail: apkartpasaulei@inbox.lv


Rekvizīti:
SIA “Apkārt pasaulei”
Reģ.Nr. 54103043631
Apes iela 6 – 17, Alūksne LV – 4301, Latvija
AS “SEB Banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
LV80UNLA0050009458463 

 Privātuma politika

Informācija par datu apstrādes pārzini:  SIA “Apkārt pasaulei”, reģ.Nr. 54103043631, juridiskā adrese: Apes iela 6-17, Alūksne, LV-4301, e-pasts: apkartpasaulei@inbox.lv

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim to, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem.

Personas datu apstrādes nolūki:  Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):

·Klienta un Tūristu identificēšanai:

                                    – klienta vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs, derīguma  termiņš

                                    – adrese (deklarētā dzīves vietas adrese)

                                    – telefona numurs, e-pasta adrese

                                    – pases kopija (ielūguma vai vīzas noformēšanai)

·Ceļojuma piedāvājuma sagatavošana un nosūtīšana,

·Līguma sagatavošanai un noslēgšanai

·Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai (avio, prāmju, autobusu, vilcienu, prāmju biļešu rezervēšanai)

·Apdrošināšanas polišu noformēšanai

·Vīzu noformēšanai

·Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai

·Norēķinu administrēšanai

·Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai

·Parādu atgūšanai un piedziņai

·Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)

·Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde

Personas datu saņēmēju kategorijas:

·ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, to starp: SIA “Apkārt pasaulei” darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;

·vēstniecības un konsulārie departamenti;

·persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);

·trešās personas, ar kurām SIA “Apkārt pasaulei” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA “Apkārt  pasaulei”  uzņēmējdarbību;

·tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;

·tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Apkārt pasaulei” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts  vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “Apkārt pasaulei” likumīgās intereses.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

SIA “Apkārt pasaulei” nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, tikai tādā apmērā kāds  ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un SIA “Apkārt pasaulei” ir saņēmusi Tūristu piekrišanu.

SIA “Apkārt pasaulei” informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku, Ukrainas Republiku, Izraēlas Valsts teritoriju, Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu un  Tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):

Klientam un/vai Tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA “Apkārt pasaulei” piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam un/vai Tūristam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “Apkārt pasaulei” datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA “Apkārt pasaulei” par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Apkārt pasaulei” vai Klients un/vai Tūristi var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses:

·ierodoties klātienē SIA “Apkārt pasaulei” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;

·nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “Apkārt pasaulei” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

Klientam un/vai Tūristiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu (piemēram, neinformējot SIA “Apkārt pasaulei” par uzvārda maiņu, SIA “Apkārt pasaulei” nevar nodrošināt Klientu un/vai Tūristus ar uzņemto saistību izpildi. Gadījumā, ja Klients un/vai Tūristi nav savlaicīgi informējuši SIA “Apkārt pasaulei” par personas datu maiņu, SIA “Apkārt pasaulei” nenes atbildību par Klientam un/vai Tūristiem radītajiem zaudējumiem.

SIA “Apkārt pasaulei” pēc Klienta un/vai Tūristu pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA “Apkārt pasaulei” sniedz rakstveida atbildi Klientam un/vai Tūristiem pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.

SIA “Apkārt pasaulei” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta un/vai Tūristu pretenziju gadījumā SIA “Apkārt pasaulei” veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības par SIA “Apkārt pasaulei” veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Apkārt pasaulei” glabā un apstrādā Klienta un/vai Tūristu personas datus:

kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Apkārt pasaulei” vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā);saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta un Tūristu personas dati tiek dzēsti.

INFORMĒJAM

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” un citiem tiesību normatīvajiem aktiem. Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “Apkārt pasaulei” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Tūroperators, veicot Tūristu personas datu apstrādi ievēros Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.